โดยหลักๆ Folder ที่ใช้ใน subversion มี trunk, branches และ tags

  • trunk คือที่เก็บ code หลักของเรา
  • branches ใช้ในกรณีที่ต้องการทดลอง feature บางอย่าง (ที่แยกออกไปเพราะไม่ต้องการให้กวนกับ code หลักที่คนอื่นๆกำลังทำงานอยู่)
  • tags ใช้ในการกำหนด version ที่ release ออกมา เพื่อให้สะดวกกับการแก้ bug

การใช้งาน branches กับ trunk มีอยู่ 2 ลักษณะ
ลักษณะแรก ทุก feature ที่ทำ ให้ทำที่ branches เท่านั้น, พอผ่านการอนุมัติแล้วค่อย merge มาที่ trunk
ลักษณะที่สอง การแก้ code ต่างๆทำที่ trunk เลย, ยกเว้นว่าการแก้ไขที่มีผลกระทบเยอะ และไม่แน่ใจว่าเป็นทางที่ถูกหรือเปล่าหรือทดลองทำ ก็ให้ไปทำที่ branches

Comments are closed.