ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): GrandLinux Solution
ที่อยู่: 199/2 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์: 021842620
โทรสาร: 021842622
เว็บไซต์: GrandLinux Solution
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่ก่อตั้ง: 2545
ทุนจดทะเบียน:
ชื่อผู้ติดต่อ: สุรีระยา ลิ้มไพบูลย์
อีเมล: sureeraya@grandlinux.com, sureeraya@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 08 1345 9978

ผลิตภัณฑ์

 • Saeree ERP&CRM Saeree ERP อ่านว่า เสรี อี.อาร์.พี เป็นซอฟท์แวร์ Open Source ERP พัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์ Open Source ERP ที่มีชื่อว่า Compiere และ Adempiere โดยพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของมาตรฐานบัญชีไทย ให้รองรับมาตรฐานซอฟท์แวร์สรรพากร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น ทั้งยังเพิ่มเติมส่วนรายงานมาตรฐานที่จำเป็นใช้สำหรับระบบงานด้านบัญชีเข้า ไปด้วย เช่น รายงานสมุดรายวัน รายงานบัญชีแยกประเภท งบทดลอง งบดุล เป็นต้น เว็ปไซต์: http://www.saeree.in.th
 • ClearOS Gateway/Server ClearOS เป็น Linux Gateway/Server ประกอบไปด้วย Firewall, Network and Security, VPN / Virtual Private Networks, Web Proxy and Filtering, Email, Groupware, File and Print Services, Database and Web Server เว็ปไซต์: http://www.clearfoundation.com

บริการ

 • Open Source ERP Training บริการ Open Source ERP Implementation / Customization Training โดยใช้ซอฟต์แวร์ Saeree / Compiere / Adempiere
 • Open Source ERP Consultation บริการเป็นที่ปรึกษาการนำซอฟต์แวร์ Saeree / Compiere / Adempiere ไปอิมพลีเมนต์ในองค์กร
 • Open Source ERP Implementation / Customization / Maintenance / Support บริการ Implementation / Customization / Customization / Maintenance / Support โดยใช้ซอฟต์แวร์ Saeree / Compiere / Adempiere
 • Linux Gateway/Server Implementation บริการติดตั้ง และดูแลระบบ Linux Gateway/Server โดยใช้ซอฟต์แวร์ ClearOS
 • Linux Mail Server Implementation บริการติดตั้ง และดูแลระบบ Mail Server โดยใช้ซอฟต์แวร์ Zimbra

ความสามารถด้านโอเพนซอร์ส

 • Compiere / Adempiere / Saeree — Open Source ERP/CRM
 • Java Certified Programmer — Programming Language
 • JBoss — Application Server
 • PostgreSQL / EnterpriseDB / Oracle 10g — Database
 • iReport — Reporting Tools
 • Eclipse / Netbean / JBuilder — Development Tools
 • CentOS / RedHat / ClarkConnect / ClearOS — Linux Server
 • PCLinuxOS / GrandLinux / Fedora — Linux Desktop
 • Zimbra / Atmail — Mail & Collaboration
 • Alfresco — Enterprise Content Management (ECM)
 • Joomla / Mambo — Web Content Management System (CMS)

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทแกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยมุ่งมั่นที่จะนำเอาลีนุกซ์ไปช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการพัฒนาระบบไอทีให้กับหน่วยงานต่างๆ

Comments are closed.