การสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ BizIT2008

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2551

เวลา 8.30-16.00 น.

สถานที่ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสัมมนาในครั้งนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นสาระสำคัญในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่หลายแขนง โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างก่อให้เกิดความคุ้มค่า ช่วยเพิ่ม  ความคล่องตัว ลดต้นทุน ลดพลังงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งผลงาน และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยจะเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การแข่งขันในอนาคตต่อไป คณะผู้จัดสัมมนาคือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ (MSIT10) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อที่น่าสนใจสำหรับคนโอเพนซอร์สก็คือ 

Build Your Business with Open Source Model

บรรยายวันที่ 16 ตุลาคม 2551 เวลา 10.45-11.55 น. งานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

link : bizit.cpe.ku.ac.th

Comments are closed.