รับมือกับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วยหลักสูตรสร้าง SYSLOG Server ด้วยตัวคุณเอง Workshop : Build Your Own Centralized Log Server จาก IT Bakery ซึ่งตอนนี้ได้เปิดบริการการฝึกอบรมในหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการใข้งาน Opensource ในแขนงต่าง ๆ เพื่อเป็นการทดแทนการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิที่มีค่าใช้จ่ายสูง

โดย ITBakery ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่กระตุ้นการพัฒนาทักษะการใช้งาน และกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการที่ได้รับค วามนิยมอยู่ในปัจจุบันเช่น Ubuntu FreeBSD Debian Fedora ตลอดจนโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆเช่น โปรแกรมสำนักงาน(OpenOffice) , โปรแกรมการใช้งานด้านกราฟฟิกส์ (GIMP) เป็นต้น โดยครั้งที่ 1 วันเสาร์ 16 และวันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ครั้งที่ 2  วันเสาร์ 16 และวันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2551และครั้งที่ 3  วันเสาร์ 23 และวันอาทิตย์ 24 สิงหาคม 2551 สนใจชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.itbakery.net/training หรือจองการเข้าอบรมได้ที่ โทร 0841042043

ที่มา – OpenSource2Day

Comments are closed.