ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): NTN Solution Limited
ที่อยู่: 240/30 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: +66 022 741 440
โทรสาร: +66 022 741 441
เว็บไซต์: ntnsolution.com
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 0105544063086
ปีที่ก่อตั้ง:
ทุนจดทะเบียน: 12,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: David Bucknell
อีเมล: traipong@ntnsolution.com

บริการ

 • Alfresco Implementation – บริการติดตั้ง ออกแบบ และดูแลระบบ Document management system (DMS), Web content management, Alfresco Share (sharepoint alternative) ด้วย Alfresco
 • Asterisk Implementation – บริการติดตั้ง ออกแบบ และดูแลระบบ VOIP, Call Center ด้วย Asterisk หรือ Trixbox
 • Zimbra Implementation – บริการติดตั้ง ออกแบบ และดูแลระบบ Email ด้วย Zimbra
 • Radius Implementation – บริการติดตั้ง ออกแบบ Customize และดูแลระบบ Radius ด้วย FreeRadius
 • Syslog Implementation – บริการติดตั้ง ออกแบบ และดูแลระบบ Syslog ด้วย SyslogNG พร้อม Integrate ด้วย MySQL
 • Portal Development – บริการพัฒนา Software บนระบบ Portal ของ Liferay ด้วย Java
 • Custom Software Development – บริการพัฒนา Software ด้วยภาษา Java ทำงานอยู่บน Java Application Server เช่น Tomcat JBOSS และอื่น ๆ

ความสามารถด้านโอเพนซอร์ส

 • Application — Zimbra, Alfresco, Liferay
 • Server — FreeRadius, Apache Web Server, Apache Tomcat, Postfix, Bind, SyslogNG
 • Programming Language — JAVA (J2EE, J2ME), PHP, PERL
 • Programming Tools — Eclipse
 • Database — MySQL
 • OS — Ubuntu, CentOS

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางด้าน พัฒนา Software และให้บริการเกี่ยวกับการวางระบบ System และ Network Infrastructure และให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน IT ทุกชนิด โดยเน้นการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน IT และพัฒนาระบบ Software รวมถึงติดตั้ง Opensource Software เป็นหลัก

Comments are closed.