ทางศูนย์ OSS4Corp ร่วมกับ SIPA จัดอบรมหลักสูตร PHP Programming with Laravel Framework

วันอบรม

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2558
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 19 มิ.ย. 2558
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 24 – 26 มิ.ย. 2558
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 1 – 3 ก.ค. 2558
 • รุ่นที่ 5 วันที่ 8 – 10 ก.ค. 2558

วิทยากร : ผศ.ดร. สุขุมาล กิติสิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ค่ามัดจำสำรองที่นั่ง : 2,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครเลือกหลักสูตร และกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
 2. จำกัดการสมัคร หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน
 3. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่ามัดจำสำรองที่นั่ง 2,000 บาท ก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่านเว็บไซต์
 4. ผู้สมัครจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน เมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 3 วัน หลังเดือนสิงหาคม 2558
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ กรณีที่ผู้สมัครไม่เข้าร่วมอบรม หรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเงื่อนไขการคืนเงินค่ามัดจำ

ความต้องการขั้นพื้นฐาน

 1. ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP
 2. ผู้เข้าอบรมควรมีความเข้าใจในหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)

สนใจสมัครอบรม และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/site/phplaraveltraining

โทรศัพท์ 099-826-3909

Comments are closed.