โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ระบบการนำส่งข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส” (e-Learning Delivery System : Opensource Initiative) ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือกใช้ และการติดตั้งซอฟท์แวร์แบบเปิดเผยรหัสในการพัฒนาระบบการนำส่งข้อมูลในการ จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงและสร้างความร่วมมือ และสนับสนุนการสร้างทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้และการติดตั้งซอฟท์แวร์แบบเปิดเผยรหัสในการพัฒนาระบบนำส่งข้อมูลและเพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงมีบทบาทในการใช้ทรัพยากร และการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน ตลอดจนเกิดความเข้าใจในระบบการนำส่งข้อมูล (Delivery System) ภายใต้แนวคิดเครือข่ายสารสนเทศแบบ Cloud Computing โดยการสัมมนาจะเป็นเวที สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับอีเลิร์นนิง รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ โดยนัย (Tacit Knowledge) สำหรับให้บุคคลอื่นสามารถนำไปทดลองใช้ และต่อยอด เพื่อยกระดับความรู้เหล่านั้นสู่การเป็นองค์ความรู้ของเครือข่ายแห่งการ เรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป ท่านในสนใจสามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ http://support.thaicyberu.go.th/regis

กำหนดการ

08.00 – 08.30 ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 พิธีเปิดสัมมนา รองศาสตราจารย์ นพ. กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
09.00 – 10.00 องค์ประกอบของซอฟท์แวร์ระบบในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง อาจารย์ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00 -10.45 การออกแบบระบบ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สำหรับการนำส่งข้อมูล (The Design of Delivery System) : คุณคมสัน สมบุญธรรม โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
10.45 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 การปรับแต่งระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Tuning Database Performance) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 การติดตั้งสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์แบบ Opensource: Red 5 และการพัฒนาระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) คุณบัณฑิต พฤฒเศรณี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
14.00 – 15.00 การพัฒนาระบบลงชื่องานแบบครั้งเดียว (Single Sign-on) คุณศุภศาสตร์ เสียงดัง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 ซอฟท์แวร์เพื่อจัดการระบบเครื่องเสมือน (Virtual Machine) คุณสุเนตร กระแสสังข์ และคุณชวนเชิญ บุญมาประเสริฐ
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
16.15 – 17.00 สรุปการสัมมนา