ข้อมูลในโปรแกรม Dia นั้น จะจัดเก็บเป็นรูปแบบของวัตถุ ซึ่งเป็นวัตุที่มีให้เรียกใช้ในโปรแกรม Dia อยู่แล้ว การที่เราวาดไดอะแกรมใน Inkscape ซึ่งจะถูกมองเห็นเป็นรูปทรงเลขาคณิตนั้น จะไม่สามารถนำไปใช้ในโปรแกรม Dia ได้

โปรแกรม Inkscape รองรับการ Export เป็นรูปภาพได้เพียงสกุลเดียว คือ png หากต้องการเป็นไฟล์ tiff เราสามารถนำไปแปลงในโปรแกรมจัดการภาพ หรือโปรแกรมตกแตงภาพได้ เช่นโปรแกรม GIMP เป็นต้น

โปรแกรม Inkscape มีเครื่องมือ Alignment เพื่อใช้จัดเรียงวัตถุให้ตรงกันอยู่ สามารถเรียกได้โดยกดปุ่มดังภาพ หรือกดปุ่ม Shift + Ctrl + A

รูปภาพ

ภาพภายนอกที่เคยใส่ไว้ใน Inkscape จะอยู่ในรูปแบบลิงก์ ดังนั้นการที่ภาพไม่ถูกแสดงนั้นมีความเป็นไปได้สองประการคือ ภาพถูกย้ายตำแหน่ง ทำให้โปรแกรมอ้างอิงที่อยู่ของภาพไม่ได้ หรือภาพที่ถูกอ้างอิงอาจถูกลบไปแล้ว

วิธีแก้ไข

  • คลิกขวาที่ภาพ จากนั้นเลือก Image Properties
  • จะปรากฏกล่องโต้ตอบ Image Properties
  • ที่ช่อง URL: ให้ใส่ตำแหน่งภาพที่ถูกต้อง

รูปภาพ

ในขณะกำลังวาดด้วยเครื่องมือสี่เหลี่ยมให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ จะเห็นว่าเมื่อสร้างสี่เหลี่ยมด้วยวิธีนี้ ค่าความยาวของแกน X และแกน Y จะเท่ากัน

รูปภาพ

เมื่อมีวัตถุตั้งแต่ 2 ชิ้นวางในลักษณะซ้อนทับและต้องการแก้ไขลับดับนั้น ให้ใช้ปุ่มดังภาพ โดยปุ่มในกลุ่มดังกล่าวมีดังนี้

รูปภาพ

  1. ยกส่วนที่เลือกลงไปหลังสุด
  2. ยกส่วนที่เลือกลงไป
  3. ยกส่วนที่เลือกขึ้นมา
  4. ยกส่วนที่เลือกขึ้นมาหน้าสุด

รูปภาพ

การกำหนดมุมมองของรูปสี่เหลี่ยม 3มิติในโปรแกรม Inkscape นั้น จะขึ้นอยู่กับจุดนำสายตาที่ใช้ในการวาดภาพแบบ Perspective โดยการวางจุดนำสายตาของสี่เหลี่ยม 3มิติในโปรแกรม Inkscape สามารถวางได้ดังภาพ

รูปภาพ

ในขณะกำลังวาดด้วยเครื่องมือดินสอให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ จะช่วยให้ลากเส้นตรงในแนวแกน X หรือ Y ได้

ใช้เครื่องมือนำเข้าดังภาพ

รูปภาพ

โดยไฟล์ที่ Inkscape รองรับการนำเข้ามีดังนี้
svg, svgz, pdf, xaml, png, bmp, jpg/jpeg, tiff, ps/eps/epsi, dxf, emf, xcf, gif, zip (svg) ฯลฯ