หากต้องการให้ Writer มีความสามารถดังกล่าวให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ “Oracle (Sun) Weblog Publisher extension” โดยดาวน์โหลดจาก

http://www.oracle.com/us/products/applications/open-office/043539.html#weblog

เมื่อสร้างเอกสารด้วย Writer แล้วจะสามารถ export เอกสารไปยัง blog ได้ โดย Blog server ทีสนับสนุนได้แก่ Roller, WordPress, Generic ATOM, และ MetaWeblog บน servers เช่น WordPress.com, Blogger.com, Blogspot.com และ Typepad.com.

โดยปกติการเล่นไฟล์ presentation ในลักษณะวนซ้ำจะมีความจำเป็นในการนำเสนองานตามนิทรรศการต่างๆ เพราะไม่ได้มีผู้นำเสนอผลงานประจำอยู่ที่ presentation นั้นโดยตลอด เลยต้องอาศัยความสามารถของโปรแกรมในการนำเสนอผลงานวนซ้ำไปเรื่อยๆเมื่อจบการนำเสนอ ส่วนการตั้งค่าในโปรแกรม openoffice impress สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่เมนู Slide show
  2. เลือก Slide Show Settings
  3. ในส่วน Type เลือก auto แล้วตั้งเวลา 00:00:00
  4. OK

รูปภาพ

หากต้องการให้ Writer มีความสามารถดังกล่าว ให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ “Sun Wiki Publisher extension” โดยดาวน์โหลดจาก

http://extensions.services.openoffice.org/project/wikipublisher

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

กรอกข้อมูลต่างๆของ Wiki server ก็จะส่งข้อมูลจาก Writer เข้า server ได้อัตโนมัติ
ก็จะสามารถแปลงเอกสารไป Wiki server ได้ แต่ระวังเรื่อง รูปแบบตัวอักษร และพวกตาราง

Impress สามารถนำเข้าข้อมูลประเภทเอกสาร OO เช่น เอกสาร Writer, Calc แล้วปะติดกับ slide ของ Impress วิธีการทำได้โดย

ไปที่เมนู Insert > Object > OLE object…
เลือกประเภทเป็นการ Create from File

รูปภาพ

ไฟล์ OLE object ที่นำเข้ามานั้น สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของ slide ของเราได้เหมือนรูปภาพหนึ่ง

รูปภาพ

สามารถเปิดได้โดยตรง โดยรูปแบบการจัดเอกสารอาจผิดเพี้ยนบ้าง ขึ้นอยู่กับวิธีจัดรูปแบบเอกสารของไฟล์ที่นำมาเปิด แต่เนื้อหาที่อยู่ในไฟล์จะครบถ้วนทั้งหมด

หากต้องการแก้ไขหน่วยนับจากนิ้วเป็นเซ็นติเมตรหรือพอย์ท สามารถกำหนดได้ที่

Tools>Option>OpenOffice.orgCalc>General>Mesurement unit แก้เป็น เซ็นติเมตร

รูปภาพ

เหมือนกัน แต่ไม่ทุกสูตร ถ้าเป็นสูตรคำนวณทั่วไปจะใช้งานเหมือนกัน แต่สูตรที่มีความซับซ้อนสูงบางสูตร เช่น สูตรบางสูตรของงานด้านบัญชี การเงิน จะมีข้อแตกต่างกัน
เช่น ใน Excel มี DATEIF() ส่วน Calc มี DAYS() และ YEARS() หรือการใช้เครื่องหมายแบ่งอาร์กิวเม้นต์ Excel ใช้ , Calc ใช้ ; เป็นต้น

Microsoft Office ไม่ได้รองรับการเปิดไฟล์ของ OpenOffice.org โดยตรง การจะให้ Microsoft Office สามารถเปิดเอกสารจากโปรแกรม OpenOffice.org ได้ จะต้องบันทึกเป็นไฟล์ .doc, .xls, ฯลฯ จากโปรแกรม OpenOffice.org ก่อน จึงจะนำมาเปิดใน Microsoft Office ได้ ยกเว้น Microsoft Office 2007 Service pack2 ที่จะสามารถเปิดไฟล์ของ Microsoft Office ได้โดยตรง

รูปภาพ

Openoffice.org Portable เป็นอีก version หนึ่งของ Openoffice.org เอาไว้สำหรับติดตั้งลงบนสื่อบันทึกข้อมูล แล้วเรียกใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้งลงบนเครื่อง ทำให้สะดวกในการใช้งาน

ในส่วนของการ download โปรแกรมสามารถ download ได้ที่เว็ปไซต์ http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable

รูปภาพ

เมื่อคลิก download เว็ปไซต์จะมีการ redirect ไปยังหน้า project ของโปรแกรมที่อยู่บน sourceforge พร้อมทั้งมี popup ให้คลิกยืนยันการ save ไฟล์ลงบนเครื่องอีกครั้งหนึ่ง

รูปภาพ

เมื่อ download เสร็จแล้วสามารถนำโปรแกรมไปติดตั้งบนสื่อบันทึกข้อมูล แล้วเรียกใช้งานได้เลย