ไฟล์งานที่มีอยู่เดิมสามารถนำมาใช้งานได้เลยเพราะโปรแกรม OpenProj รองรับการเปิดไฟล์จาก Microsoft Project (.mpp, mpx) และ Microsoft Project 2003 XML (.xml)

เมื่อมีความจำเป็นเกี่ยวเนื่องกัน 2 งาน ต้องนำมาเชื่อมต่อกัน ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกเลือกงานจำนวน 2 งานที่ต้องการจะเชื่อมต่อกัน
 2. คลิกที่ไอคอน “Link Task” งานทั้งสองก็จะเชื่อมต่อกัน

รูปภาพ

การเชื่อมต่องานในโปรแกรม OpenProj มีอยู่ 4 แบบด้วยกัน

 1. Finish to Start (FS) เป็นความเชื่อมต่องานโดยที่งานแรกสิ้นสุด จึงจะเริ่มทำงานที่สอง หรือ งานในขั้นตอนต่อไป
 2. Finish to Finish (FF) เป็นการเชื่อมต่องาน ที่เริ่มเวลาต่างกัน แต่กำหนดเสร็จภายในเวลาเดียวกัน
 3. Start to Start (SS) เป็นการเชื่อมต่องาน ที่มีวันเริ่มต้นการทำงาน วันเดียวกันแต่จะมีวันสิ้นสุดการทำงาน ที่ไม่เท่ากัน
 4. Start to Finish (SF) ความสัมพันธ์การเชื่อมต่องาน โดยที่งานนึงจะสิ้นสุดได้ ก็ต่อเมื่อมีการเริ่มงานใหม่อีกงาน

ในการทำ project ใดๆ มักจะประกอบไปด้วยงานย่อยๆหลายงานมารวมกัน บางงานอาจจะทำเสร็จสิ้นได้ตามเวลาที่กำหนด แต่บางงานก็อาจจะเสร็จได้ไม่ตามเวลา(delay) การทำ project ที่ดีนั้นควรมีการระบุรายละเอียดกำกับเอาไว้ด้วยเมื่อมีงานใดๆที่ทำแล้วไม่สามารถเสร็จได้ตรงตามกำหนดการ ซึ่งเราสามารถระบุจำนวนวันและประเภทของ delay ได้ดังนี้

 1. double click ที่ link ที่เชื่อมต่อระหว่างงาน
 2. ในช่อง type ให้เราเลือกประเภทการ delay ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ คือ FS , FF , SS , SF แล้วทำการบอกจำนวนวันที่ dalay ในช่อง Lag หลังกำหนดเสร็จตอบ OK

รูปภาพ

OpenProj version เสียค่าใช้จ่ายนั้นเป็น version ที่เรียกใช้งานผ่าน web browser โดยไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องผู้ใช้งานแต่อย่างใด โดยการทำงานจะทำงานแบบ server / client model ซึ่ง server ที่ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเป็น server ของบริษัทผู้ผลิตโปรแกรม OpenProj ที่เปิดให้บริการ ดังนั้นจึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้งาน(ค่าเช่า) แต่ก็แลกมากับความสะดวกในการที่ทุกคนใน project สามารถเข้าถึง project ได้จากทุกที่ ที่มี internet ส่วน version ที่ให้มากับ chantra นั้นเป็น Opensource ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ไปตลอดโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

การกำหนดงานย่อยให้กับงานหลักเป็นการกำหนดงานใดๆ ให้อยู่ภายใต้งานที่ต้องการให้เป็นงานหลักทำได้โดย

 • สร้างหัวข้อในบรรทัดถัดลงมาจากหัวข้อหลัก

รูปภาพ

 • คลิกบรรทัดที่เราต้องการกำหนดเป็นงานย่อยให้เป็นแถบสีดำ

รูปภาพ

 • click ไปที่ไอคอน indent ก็จะได้งานย่อยที่ต้องทำภายใต้งานหลัก

รูปภาพ

ได้งานย่อย

รูปภาพ

การกำหนด Deadline ให้กับงานใดๆสามารถทำได้ดังนี้

1.click ที่งานที่จะทำการกำหนด deadline
2.ไปที่เมนู Project
3.เลือก Task / Resource Information

รูปภาพ

4.ไปที่ tab Advanced แล้วกำหนดวัน Deadline ของงาน ในช่อง Deadline

รูปภาพ

การ assign งานให้กับทรัพยากรทำได้โดย

 • double click เลือกงานที่เราต้องการ assign ทรัพยากรใส่เข้าไป

รูปภาพ

 • ไปที่แท็ป Resource
 • click ที่ไอคอน Assign resource

รูปภาพ

 • click เลือก resource ที่ต้องการ assign เข้ากับงาน แล้ว click เลือก assign

รูปภาพ

ในการทำ project นั้นโดยปกติมักจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับ project ที่เรากำลังดำเนินการ เพื่อใช้ในการดำเนิน project ให้ลุล่วงไปได้ ซี่งในส่วนของโปรแกรม Openproj นั้นเอง ก็ได้มีการแบ่งทรัพยากรของ project ออกเป็น 2 ประเภท คือ work และ material โดย work คือ งานที่เราต้องทำเพื่อให้ project ลุล่วง ส่วน material นั้นเป็นไปได้ทั้งสิ่งของที่เราใช้ในการทำ project หรือเป็นบุคคลากรที่เรากำหนดให้รับผิดชอบในงานใดๆใน project ส่วนขั้นตอนการกำหนดทรัพยากรให้กับงานใดๆสามารถทำได้ดังนี้

 • click ที่ไอคอน resource ด้านซ้ายมือ

รูปภาพ

 • พิมพ์ชื่อทรัพยากรที่จะเพิ่มลงไปในช่อง Name
 • ในช่อง Type ให้กำหนดประเภทของ resource ว่าจะเป็น work หรือ material

รูปภาพ