สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และแหล่งเงินทุนของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์” ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม SWISSOTEL LE CONCORDE BANGKOK ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 02-576-1491-4 ต่อ 526, 527 หรือ E-mail : Laddaporn.ni@sipa.or.th, Chonlada.am@sipa.or.th

กำหนดการ

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 น. กล่าวเปิดงาน
โดย นายรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
9.15 – 10.15 น. การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
โดย ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. เสวนา “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่องทางการตลาดของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์”
โดย ผู้แทนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย ผู้แทนจาก กรมส่งเสริมการส่งออก
โดย คุณปริญญา กระจ่างมล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ