Open Source Solution เป็นทางออกหนึ่งในการพัฒนา Solution ในองค์กร ไม่เพียงองค์กรรัฐหรือเอกชน งานสัมนา Open Source Solution โอกาสและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์ จะเปิดโลกโอเพนซอร์สให้คุณเข้าใจถึงการพัฒนาโซลูชันด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโอเพนซอร์ส โอกาสทางธุรกิจซอฟต์แวร์ การเลือกใช้โซลูชันที่เหมาะสมกับหน่วยงาน และ ตัวอย่างความสำเร็จในโครงการ พัฒนาโซลูชันด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อรองรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไอทีและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมงาน Open Source Solution โอกาสและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552, เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการสัมมนา

8.30-9.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสัมนา

9.00-9.30 น. พิธีเปิดงานโดย ดร.อาจิน  จีรชีพพัฒนา กล่าวเปิดการสัมนา

9.30-10.30 น. บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Open Source Solution โอกาสสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ IT" โดยผู้เชี่ยวชาญโอเพนซฮร์ส จาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

10.30-10.45 น. Coffee break

10.45-12.00 น. เสวนาเรื่อง "Solution Syslog ผ่านมาตรฐานของ NECTEC จากผู้ประกอบการโอเพนซอร์ส" โดย

ดร.อาจิน  จีรชีพพัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายสว่างพงษ์  หมวดเพชร  จากบริษัท IT Bekery จำกัด
นายทรงกลด  ตันทรบันฑิตย์  จากบริษัท SGC Network จำกัด
นายรุจิรพงษ์  ฤทธิ์วงศ์  จากบริษัท Softnix Technology จำกัด
ดำเนินรายการโดย นายพงษ์ศักดิ์  โฆวัชรกุล  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

12.00-13.15 น. Lunch

13.15-14.15 น. บรรยายในหัวข้อเรื่อง "เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานด้วย Open Source Solution" โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์

15.15-15.30 น. Coffee break

15.30-16.30 น. เสวนาเรื่อง "Open Source Soution เหมาะกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน" โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านโอเพนซอร์ส และ ผู้ประกอบธุรกิจโอเพนซอร์ส ดำเนินรายการโดย นายพงษ์ศักดิ์  โฆวัชรกุล  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ http://www.syslogseminar.com

พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2551 ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จากการสำรวจและประเมิน พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วย ยังไม่ได้จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเอง ให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด เนื่องจากมีปัญหาด้านมาตรฐาน ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Solution Syslog ที่ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้นซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้จะมีการนำเสนอแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติในการจัด ซื้อระบบ Log Server และการตรวจรับงานระบบ Log Server อย่างถูกต้องตามระเบียบของสำนักงบประมาณและเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  สัมมนา เรื่อง  Solution Syslog ที่ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.syslogseminar.com

จากความร่วมมือของพันธมิตร 3 หน่วยงานหลัก ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสวทช. ในการร่วมโครงการ “การพัฒนาโซลูชั่นโอเพนซอร์สเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือกันทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการโอเพนซอร์สและผู้ประกอบการไอทีในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าและบริการด้านโซลูชั่นโอเพนซอร์ส ในลักษณะของ Local Service

2. เปิดโอกาสและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้บริการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มากขึ้น

3. ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลสำเร็จของความร่วมมืออย่างจริงจัง เกิดการพัฒนาและขยายความร่วมมือที่ยั่งยืน ถาวรต่อไป

หน่วยงานทั้ง 3 จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “สร้างเครือข่ายและขยายธุรกิจด้วยโซลูชั่นโอเพนซอร์ส” เพื่อเปิดรับสมัครผู้ประกอบการไอที ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีมาตรการ สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก เหล่านี้ ในวันพุธที่ 2  กันยายน 2552 เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องสัมมนา  กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ กรอกแบบฟอร์มในสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ http://thaiopensource.org/seminar/si-syslog

รับมือกับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วยหลักสูตรสร้าง SYSLOG Server ด้วยตัวคุณเอง Workshop : Build Your Own Centralized Log Server จาก IT Bakery ซึ่งตอนนี้ได้เปิดบริการการฝึกอบรมในหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการใข้งาน Opensource ในแขนงต่าง ๆ เพื่อเป็นการทดแทนการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิที่มีค่าใช้จ่ายสูง

โดย ITBakery ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่กระตุ้นการพัฒนาทักษะการใช้งาน และกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการที่ได้รับค วามนิยมอยู่ในปัจจุบันเช่น Ubuntu FreeBSD Debian Fedora ตลอดจนโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆเช่น โปรแกรมสำนักงาน(OpenOffice) , โปรแกรมการใช้งานด้านกราฟฟิกส์ (GIMP) เป็นต้น โดยครั้งที่ 1 วันเสาร์ 16 และวันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ครั้งที่ 2  วันเสาร์ 16 และวันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2551และครั้งที่ 3  วันเสาร์ 23 และวันอาทิตย์ 24 สิงหาคม 2551 สนใจชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.itbakery.net/training หรือจองการเข้าอบรมได้ที่ โทร 0841042043

ที่มา – OpenSource2Day