Hadoop เป็นซอฟท์แวร์แฟรมเวิร์ค (Framework) ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย (Distributed Computing i.e. Cloud Computing) และสนับสนุนการทำงานแบบขนาน (Parallel) โดยมีชุดคำสั่ง (API) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่จะสร้างระบบค้นหาหรือ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Large Dataset, Internet Scale Dataset) Hadoop สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ MapReduce Framework ซึ่งเป็นส่วนของการปฎิบัติงานในการวิเคราะห์ข้อมูล และ Hadoop File System (HDFS) ซึ่งมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ใน ปัจจุบัน Hadoop ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น Adobe, Alibaba, Amazon Web Services, Baidu, Microsoft Bing, China Mobile, eBay, Facebook, Hulu, IBM, Twitter, Rackspace และ Yahoo!

ข้อดีของ Hadoop

  1. มีความยืดหยุ่นสูงทําให้สามารถเพิ่มหรือลดจํานวนคอมพิวเตอร์เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ
  2. สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ชนิดใดก็ได้ รวมทั้งสามารถทําการติดตั้งระบบทําได้อย่างรวดเร็ว
  3. สามารถเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพได้ตามความต้องการของแต่ละงาน
  4. Reliable เชื่อถือได้และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้

ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีด้าน Hadoop ซึ่งเป็นงานด้านการประมวลผลข้อมูลแบบขนาน จำนวน 2 วัน วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 สถานที่อบรม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

คุณสมบัติผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม

  • มีความเข้าใจการใช้งาน Linux, vi, vim, emacs
  • สามารถใช้งาน Command Line Interface และ Graphical User Interface
  • มีความรู้ขั้นพื้นฐานในการเขียน Shell Script, Java หรือ Python
  • มีความรู้ขั้นพื้นฐานและเข้าใจเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค

รายละเอียดเพิ่มเติม – อบรม Hadoop Cluster, ลงทะเบียน

     ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติจัดอบรม การติดตั้งและใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบกริด MySQL Cluster ขึ้นในวันที่ 13-14 กันยายน 2551 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าวได้จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 60 ท่าน

     ในการจัดอบรมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเผยแพร่ความรู้ในการใช้งานระบบฐาน ข้อมูล MySQL Cluster ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความคงทนสูง โดยการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาค รัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่มีความ สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถติดตั้งใช้งานระบบได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเทคโนโลยีกริดไปประยุกต์ใช้ พัฒนาผลงานในอนาคตต่อไป

     สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaigrid.or.th/mysql/ การอบรมในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น