สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท บีเกียร์ จำกัด จัดอบรม Alfresco ระบบบริการจัดการเอกสารแบบโอเพนซอร์ส เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารในองค์กร โดยจัดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตร Alfresco for User เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้งาน Alfresco การประยุกต์ใช้งาน การนำเข้าเอกสาร และการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร การใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือและ tablet เป็นต้น
 2. หลักสูตร Alfresco for Implementer เป็นหลักสูตรที่เน้นในการอบรมให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถนำ Alfresco ไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นไปที่การนำ Alfresco ไปใช้จัดการ content หรือ document ในแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายกฏหมาย, ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ในราคาพิเศษ 4,900 บาท (จากราคาปกติ 17,800 บาท) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bgear.co.th

พลาดไม่ได้กับ 15 หลักสูตรซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อการต่อยอดธุรกิจ ในโครงการ Open Source Fast Track Programme จัดโดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพิ่มศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

15 หลักสูตรที่พลาดไม่ได้ มีดังนี้

 1. Enterprise Linux System Administration
 2. การออกแบบรายงานและการสร้างรายงานด้วย iReport และ JasperServer
 3. Collaborative Development Environment with Agile Software Development Process
 4. Data Integration And Data Warehouse with JasperETL and Mondrian
 5. Developing Enterprise Applications with Groovy on Grails
 6. การบริหารจัดการเอกสารในองค์กรด้วย Alfresco
 7. Ruby on Rails
 8. Alfresco Development using Alfresco API
 9. PHP Framework – CakePHP
 10. Developing and deploying an application on Google App Engine
 11. Javascript และ ExtJS Framework
 12. Zimbra Collaboration Suite Administration
 13. การจัดการฐานข้อมูลด้วย Postgres
 14. MongoDB for Developers and Administrators
 15. Titanium Mobile Development

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องสมัครในนามของนิติบุคคล ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. แต่ละหน่วยงานสามารถเลือกลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 หลักสูตร แต่สามารถระบุหลักสูตรอื่นที่สนใจได้
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องวางเงินมัดจำจำนวน 1,000 บาท/บริษัท/หลักสูตร และจะได้คืนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมบนเว็บไซต์โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ http://www.sipa.or.th/ossfasttrack

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับ กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตร การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การปฎิบัติ และแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
 3. ระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูล ที่จัดเก็บ
 4. การทำคอมพิวเตอร์ให้น่าเชื่อถือ
 5. การจัดเก็บข้อมูลจราจรในระบบเครือข่ายด้วยมาตรฐาน 802.1x concept
 6. การเก็บข้อมูลหมายเลขชุด อินเตอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาใช้บริการ ( IP Address of Client connected to the Server ) ของ wire และ wireless Client
 7. ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการ Android 2 วัน 2,800 บาท

กำหนดการ

 • จัดอบรมที่ห้องอบรม SIPA ชั้น 9 ศูนย์ราชการอาคารบี
 • วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-16.00น.
 • วิทยากร : คุณกนธร จินดารักษ์
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ email : anuradee@itbakery.net หรือ 089-0057505 www.itbakery.net

หลักสูตรการอบรม

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจภาพรวมการทํางานของระบบปฏิบัติการแอนดรอย
 2. สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษา Java

เนื้อหา

 • วันที่ 1
  • แนะนําระบบปฏิบัติการแอนดรอย
  • การติดตั้งเครื่องมือ และชุดพัฒนา (Eclipse, ADT และ Android SDK)
  • การใช้งาน ADT และ Android Emulator
  • แนะนํา API Demos ของแอนดรอย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
  • ทดลองสร้าง Hello World Android Application และแนะนําโครงสร้างโปรเจก
  • การออกแบบ User Interface พื้นฐาน
  • การใช้งาน Resource ไฟล์ต่างๆ
  • ทดลองสร้าง My first android application (การพัฒนาโปรแกรมอย่างง่าย)
 • วันที่ 2
  • การใช้งาน Intent และ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Activity
  • การใช้งาน Context Menu, Pop-up Dialog, Toast
  • การพัฒนา List Activity
  • การพัฒนา Map Activity
  • Hardware Sensor และ Location Base Service
  • การเรียกใช้งานฟังก์ชันการทํางานอื่นๆที่นิยมใช้งาน
  • การ Publish application ไปยัง Android Market
  • แนวทางการนําความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Android หลักสูตร 2 วัน 2,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยทาง SIPA จะให้การสนับสนุนห้องอบรม จัดอบรมที่ ศูนย์ราชการ อาคาร B ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 3 – 4 มีนาคมนี้

ท่านที่สนใจโปรดลงชื่อเพื่อแจ้งความจำนงค์ได้ที่นี่ หรือ sms: 086 895 2976 (English Only)

กรุณาอย่าโอนเงินก่อนที่ท่านจะได้รับการยืนยันที่นั่งตามลำดับการแจ้ง

เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาแอนดรอยแอพพริเคชั่นขั้นพื้นฐาน (2 วัน)

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจภาพรวมการทํางานของระบบปฏิบัติการแอนดรอย
 2. สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษา Java

วันที่ 1

 • แนะนําระบบปฏิบัติการแอนดรอย
 • การติดตั้งเครื่องมือ และชุดพัฒนา (Eclipse, ADT และ Android SDK)
 • การใช้งาน ADT และ Android Emulator
 • แนะนํา API Demos ของแอนดรอย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
 • ทดลองสร้าง Hello World Android Application และแนะนําโครงสร้างโปรเจก
 • การออกแบบ User Interface พื้นฐาน
 • การใช้งาน Resource ไฟล์ต่างๆ
 • ทดลองสร้าง My first android application (การพัฒนาโปรแกรมอย่างง่าย)

วันที่ 2

 • การใช้งาน Intent และ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Activity
 • การใช้งาน Context Menu, Pop-up Dialog, Toast
 • การพัฒนา List Activity
 • การพัฒนา Map Activity
 • Hardware Sensor และ Location Base Service
 • การเรียกใช้งานฟังก์ชันการทํางานอื่นๆที่นิยมใช้งาน
 • การ Publish application ไปยัง Android Market
 • แนวทางการนําความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

    หลักสูตรการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่เข้าอบรมมีความเข้าใจระบบจัดเก็บ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) และสามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ได้อย่างถูกต้อง ตาม พรบฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

สำหรับท่านที่สนใจเรียนโปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน

สถานที่อบรม

ห้องอบรม ดีคอม กรุ๊ป เลขที่ 50 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพ 10120 (DCOMPUTER)

 

วันและเวลาในการอบรม

ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 13 และ วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 9.00 น. -17.00 น.

 

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วันเต็ม

 

หลักสูตรการอบรม วันที่ 1

 1. ทำความเข้าใจในรายละเอียดของ พรบ.ฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. อธิบายระบบในภาพรวมที่ต้องดำเนินการติดตั้ง
 3. แนะนำระบบปฎิบัติการลินุกซ์
 4. ติดตั้งระบบปฎิบัติการลินุกซ์
 5. ทำความเข้าใจกับระบบ linux file system
 6. การใช้งานระบบปฎิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น และคำสั่งที่จำเป็นต่อการใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบ
 7. ติดตั้งและปรับแต่งระบบ time server
 8. ติดตั้งและปรับแต่งระบบยืนยันตัวบุคคล (authentication server)
 9. การบริหารจัดการผู้ใช้งานในระบบ

หลักสูตรการอบรม วันที่ 2

 1. การติดตั้งและปรับแต่งระบบ proxy server
 2. การติดตั้งระบบ Centralized log server โดยใช้โปรแกรม syslog-ng
 3. การจัดส่ง log file ไปเก็บยังเครื่อง centralized log server
 4. การจัดเก็บ log file ของ internet traffic แยกตาม protocol โดยใช้ iptables
 5. แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บ log file บนระบบปฎิบัติการ windows
 6. การบริหารจัดการข้อมูล log file ในระบบ
 7. การบีบอัดข้อมูล
 8. การทำ log file encryption เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 9. การทำ hashing เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 10. การทำ log rotate เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้จัดเก็บได้ครบ 90 วันตาม พรบฯ
 11. วิธีปฎิบัติเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกขอข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

Option 1 เรียนรู้การทำโดยนำเครื่องมาเอง

Package A : รายเดี่ยว18,500 บาท

Package B : รายกลุ่ม 35,500 บาท ไม่เกิน 3 ท่าน

จำนวน 2 เครื่อง โดยสามารถเทียบ spec ได้กับเครื่องที่เสนอให้

Option 2 เรียนรู้พร้อมรับเครื่อง ASUS Barebone เมื่อทำเสร็จนำกลับไปใช้งานได้

Package C : Barebone PC 2 เครื่อง + ค่าเรียน 1 คน 52,500 บาท

Package D : Barebone PC 2 เครื่อง + ค่าเรียน 1 กลุ่ม ไม่เกิน 3 ท่าน 69,500 บาท

ราคานี้รวมค่าอบรม เอกสาร, CD, อาหารว่าง 2 มื้อ พร้อมอาหารกลางวัน และรวม Vat แล้ว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  086 895 2976 สำหรับท่านที่โทรมาในเดือนพฤศจิกายน
และ 086 666 3225 สำหรับท่านที่โทรมาระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม
ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติธรรม

(สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม www.itbakery.net/training


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับ ทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เปิดอบรมฟรี หลักสูตร “Ubuntu ชั้นกลาง” ในวันที่ 10 ต.ค. นี้ ท่านที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://register.ssup.homelinux.org/register/register2.php

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับ ทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Drupal โดยเป็นการอบรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง การใช้งาน ไปจนถึงการติดตั้งส่วนเสริมความสามารถต่างๆ สำหรับครั้งนี้เป็นหลักสูตรสองวันครับ โดยอบรมในวันที่ 8-9 ตุลาคมนี้

ท่านที่สนใจลงเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://register.ssup.homelinux.org/register/register2.php

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการออกแบบ J2EE Application โดยใช้ J2EE และ EJB Patterns โดยคอร์สนี้จะเน้นที่การทำความเข้าใจในแต่ละ Pattern ว่าควรนำไปใช้ในกรณีใด แต่ละ Pattern มีข้อดีข้อเสียอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และควรใช้ร่วมกับ Pattern  ใด ซึ่ง
ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก J2EE และ EJB Patterns คือคีย์หลักที่จะช่วยให้การ
ออกแบบ J2EE Application มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แสดงให้เห็นตัวอย่างของการออกแบบ J2EE Application ที่ผิด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพและการใช้เวลาในการพัฒนาล่าช้า เป็นต้น และ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และการนำJ2EE และ EJB Patterns มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบ คอร์สนี้ใช้ภาษา UML เป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ UML ในการออกแบบ J2EE Web Application ได้  เหมาะสำหรับ Developers, Project Managers, Software Engineers, System Analysts and Designers, Software Architects, Programmers, and IT Professionals or Educators.

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งที่ Software Park Thailand 

ก็ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิ SSUP นะครับ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเรามาอย่างสม่ำเสมอ ก็ตอนนี้ทาง SSUP ออกหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมมาชุดใหญ่ เพื่อเสริมความรู้ให้กับพวกเรา โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจคือ หลักสูตรต้นกล้า อันนี้จะเป็นโครงการที่ให้การอบรมต่อเนื่องตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะเป็นการเน้นให้ความรู้ในระดับของผู้ที่ไม่รู้เรื่องเลย จับมาอบรมอย่างต่อเนื่องจนให้ถึงระดับเก่ง แต่ย้ำก่อนว่าหลักสูตรต้นกล้านี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้เช็คเวลาตัวเองให้ดีว่าสามารถเข้าเรียนได้ต่อเนื่อง ไม่ใช่เรียนๆแล้วหาย

แล้วก็อีกหลักสูตรนึงเป็นหัวข้อ Life 2.0 ที่จะมาแนะนำให้รู้จักกันว่า คนรุ่นใหม่เขาทำอะไรในอินเทอร์เน็ตบ้าง และทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น twitter เป็นต้น สำหรับหลักสูตรนี้ ถ้ามีมือถือที่มี Java ให้หอบมาด้วย และเปิดใช้งาน GPRS ไว้ให้เรียบร้อยด้วยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน http://register.ssup.homelinux.org/register/register2.php

ปล.ของ Life 2.0 เสาร์นี้ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมอบรม วันพุธที่ 2 นี้นะครับ ใครอยากไปรีบสมัครครับ