โดยปรกติแล้ว การแสดงผลเนื้อหา blog ของ WordPress จะแสดงในลักษณะ Newer/Older

รูปภาพ

แต่สามารถเปลี่ยนให้เป็นแบบตัวเลข (ตามรูป) ได้โดยติดตั้งโมดูลที่ชื่อ WP-PageNavi
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-pagenavi/

รูปภาพ

โดยเมื่อเปิดใช้งานแล้ว ให้เข้าที่ Appearance>Editor>loop.php แก้ไขตั้งแต่บรรทัด
<?php /* Display navigation to next/previous pages when applicable */ ?>
ให้แทนที่ด้วย <?php wp_pagenavi(); ?>

แสดงว่ายังไม่ได้เปิดโมดูล rewrite ของ Apache สามารถแก้ไขโดยเปิดไฟล์ c:xamppapacheconfhttpd.conf ด้วยโปรแกรม Notepad++ (มีในชุด Chantra)

รูปภาพ
จากนั้นเพิ่มคำสั่งนี้ลงไปท้ายไฟล์

LoadModule rewritemodule modules/modrewrite.so

หากพบปัญหานี้บนโฮสติ้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของโฮสต์

สามารถใช้โมดูล wordpressimport http://drupal.org/project/wordpressimport เพื่อนำเข้าไฟล์ export ของ WordPress ได้ โดยให้ export ออกมาก่อน แล้วเข้าไปที่ Administer>Content management>WordPress Import แล้วอัพโหลดไฟล์ขึ้นไป

รูปภาพ

การย้ายข้อมูลของ WordPress ควรจะทำด้วยวิธีการ Export เข้าไป และ Import เข้ามาใหม่จะทำให้มีปัญหาลดลง แทนวิธีการนำฐานข้อมูลและปรับแก้ไขเองด้วยมือ

รูปภาพ

สามารถใช้ extension ที่ชื่อว่า JConverter http://extensions.joomla.org/extensions/migration-a-conversion/data-import-a-export/10237 โดยสามารถแปลงฐานข้อมูล users, blog posts, categories, pages และ links ที่อยู่ใน post เป็นข้อมูลที่นำเข้า Joomla ได้

รูปภาพ

หากลืมรหัสผ่านของ WordPress จำเป็นต้องใช้การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านซึ่งเก็บอยู่ในฐานข้อมูล อาจจะใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL เช่น PhpMyAdmin เพื่อทำการแก้ไขฐานข้อมูล
โดยวิธีการนั้น ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลของ WordPress ตาราง wp_users จากนั้นแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ที่ต้องการ ดังภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Microsoft Word 2007 และรุ่นหลังจากนั้น มีความสามารถในการเขียนบล็อคได้ โดยให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้

1.เข้าไปที่เมนู Office/File>Publish as Blog Post

รูปภาพ

2.จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเขียนบล็อก ให้เขียนเนื้อหาให้เรียบร้อย
3.กดปุ่ม Publish ในครั้งแรกจะมีการกำหนดค่า ให้กำหนดดังนี้:
– Blog เลือกเป็น WordPress
– Blog Post URL ให้แก้ไขในช่วง เท่านั้น โดยแทนเป็น URL ของบล็อค

รูปภาพ

4.เสร็จแล้ว ระบบจะทำการโพสต์เนื้อหาขึ้นสู่บล็อคให้ทันที ทั้งนี้ยังไม่สามารถใช้ความสามารถบางตัวได้ เช่น Tag