เชิญร่วมฟังและมีส่วนร่วมในการนำเสนอ workshop ในงาน ——————————————————————————————————–
2.เวิร์คชอบ อีฟร้อนท์ รีเฟรสชิ่ง อีเลิร์นนิ่ง ฉบับภาษาไทย : eFront Refreshing eLearning Thai Edition.
Demo sites : 1.
http://elearning.art-rajabhat.net Link ที่
http://elearning.art-rajabhat.net/www/index.php?index_efront

 

Free & Open Source Solutions for Education — KIS, Bangkok Oct 31-Nov 1, 2009 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 13.00-13.45 น. ผมมีการนำเสนอ2 เรื่อง ครับ ดูรายละเอียดงาน คลิกที่นี่
 
1.เวิร์คชอบ ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ประเภทเปิดเผยรหัสต้นฉบับ ด้วยโปรแกรมคลาโรไลน์(Claroline)  ฉบับภาษาไทย Claroline Learning Management System :Thai Edition
Demo Sites:

 

 

 1.แนะนำซอฟท์แวร์ต้นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันของคลาโรไลน์และความเป็นมาของการพัฒนาระบบคลาโรไลน์ไทย :Introduction to Claroline LMS and Claroline Thai Edition
2.คุณลักษณะของอีฟร้อนท์:Claroline LMS and Claroline Thai Edition Features
3.ความต้องการของระบบ:Web Application and System Service requirements
4.สาธิตการติดตั้งระบบระบบคลาโรไลน์ไทยและแนะนำฉบับพกพา : Claroline Thai Installation & Portabel Version 
5.กรณีศึกษาการใช้ระบบอีฟ้อนท์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม:eFront eLearning Case Study:The Implementation to support Art and Design Online Learning ,Fine and Applied Arts Division, Chandrakasem Rajabhat University,Thailand.
6.สิทธิ์ของการนำไปใช้เพื่อการศึกษา:eFront Edu/Ent License
7.อภิปราย-ซักถามและข้อเสนอในการมีส่วนร่วมพัฒนา: Discussion and Collaboration

 

th-anim-logo.gifอีฟร้อนท์ เป็นโปรแกรมระบบที่ใช้งานง่าย มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจ สามารถใช้เนื้อหาร่วมกันได้กับของมาตรฐานสกอร์ม จึงจัดว่าเป็นระบบการจัดการการเรียนรู้ หรือระบบอีเลิร์นนิ่งที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง
    1.การใช้งานง่าย(Easy to use):eFront สร้าง รวบรวมและพัฒนาขึ้นมาจากประเด็นปัญหา ที่ตรงความต้องการ ตรงใจผู้ใช้งาน ซึ่งหากเข้าใช้งานจะพบว่าการเข้าใช้ เข้าถึงขั้นตอนและระบบนั้น จะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการใช้ระบบนำทางที่คุณสามารถเข้าใจได้ง่าย ด้วยตัวเอง
     2.ระบบกราฟิกที่มีรูปลักษณ์น่าสนใจ(Visually attractive): เราไม่ต้องการสร้างเครื่องมืออีเลิร์นนิ่งแบบอื่นๆขึ้นมาอีก แต่เป้าหมายของเราคือการสร้างเครื่องมือระบบอีเลิร์นนิ่งที่สวยงามที่สุด ขึ้นมา
     3.การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง(Technologically advanced): ระบบอีฟร้อนท์เป็นระบบทที่สามารถใช้งานรองรับ สอดคล้องและสนับสนุนกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้หลากหลาย เช่น Ajax,LDAP and SCORM และใช้งานในภาษาต่างๆได้หลายภาษา(multilingual eLearning platform)
efthai.jpg    4.สอดคล้องกับแนวคิดแห่งการศึกษา(Pedagogical concepts): เ็ป็นการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์และการนำเอาแนวความคิดทางการจัดการศึกษาเรียนรู้มาปรับใช้ เพื่อกระตุ้นเร้าและส่งเสริมให้สามารถจัดกิจกรรม นำพาให้แก่มวลสมาชิกในระบบได้เรียนรู้หรือเกิดพฤติกรรมร่วมได้อย่างเหมาะสม
     5.เป็นโปรแกรมแบบเปิดเผยรหัส(Open Source): อีฟร้อนท์เป็นโปรแกรมระบบเปิด ที่ทุกคนสามารถด่วน์โหลดไปใช้ได้ฟรี สามารถนำไปพัฒนาปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ สามารถแทรก แยก ต่อ เพิ่มเติมคำสั่งร่วมทำงานอื่นๆเข้าในระบบได้ แล้วแบ่งปันต่อให้สังคมอื่นๆได้ร่วมใช ้ร่วมพัฒนาต่อๆกันไปให้ยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะเป็นโปรแกรมที่แจกจ่ายให้ใช้ฟรี แต่ก็ยังคงมีการพัฒนาและการร่วมสนับสนุน โดยกลุ่่มทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ตรงจากทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอและตลอดไป
     6.ความสมบูรณ์ (Complete):ระบบอีฟร้อนท์เป็นระบบที่รวมเอาส่วนประกอบเด่นๆที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการสร้างเนื้อหาในบทเรียนหรือหลักสูตร และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย เสมือนเรียนวิชาในชั้นเรียนจริง อาทิเช่น การจัดการสมาชิก ผู้เรียนหรือกลุ่มเรียน การสร้างเนื้อหา การกำหนดสิทธิ์ การกำหนดเวลาเรียน การสร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบสอบถาม การทำวิจัย การติดต่อสื่อสารระหว่างกันและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน การมอบหมาย การส่งงาน การบ้านหรือโครงงานและการออกใบประกาศนียบัตร และอื่นๆอีกมากมายที่ทั้งคุณและทางทีมงานผู้ร่วมพัฒนาจะเปิดใช้งานระบบ เป็นต้น

รายละเอียดห้วข้อเนื้อหาการนำเสนอใน Session
Workshop ของ eFront Refreshing eLearning

 1.แนะนำซอฟท์แวร์ต้นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันอีฟร้อนท์:Introduction to eFront Refreshing eLearning
และความเป็นมาของการพัฒนาอีฟร้อนท์ ฉบับภาษาไทย
2.คุณลักษณะของอีฟร้อนท์:eFront Features
3.ความต้องการของระบบ:Web Application and System Service requirements
4.แนะนำและสาธิตการติดตั้งระบบอีฟร้อนท์ ฉบับภาษาไทย : eFront Thai Edited Installation
5.กรณีศึกษาการใช้ระบบอีฟ้อนท์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม:eFront eLearning Case Study:The Implementation to support Art and Design Online Learning ,Fine and Applied Arts Division, Chandrakasem Rajabhat University,Thailand.
6.สิทธิ์ของการนำไปใช้เพื่อการศึกษา:eFront Edu/Ent License
7.อภิปราย-ซักถามและข้อเสนอในการมีส่วนร่วมพัฒนา: Discussion and
Collaboration

นำเสนอโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลส่วนตัว-ติดต่อ
ฐานะอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร
สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid@prachid.com หรือ prachid007@gmail.com โทรศัพท์มือถือ: 0896670091 โฮมเพจส่วนตัว: http://www.prachid.com
ธุรกิจของครอบครัว : บริษัท.วิตตี้คอมพิวเตอร์ จำกัด., เว็ปไซท์ : http://www.wittycomputer.com
———————————————————–
Work as a Teacher
Assistant Professor Prachid Tinnabutr
Fine and Applied Arts Division, Department of Humanities Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University, Ratchadabhisek Road, jatuchak District, Bangkok,Thailand 10900.Contact Current eMail:prachid@prachid.com ,
prachid007@gmail.com ,
Personal Homepage:
http://www.prachid.com
Mobile Phone 66 (0)896670091

Work as a Freelance/Professional Designer
Family Business : Witty Computer Co.,Ltd. 144/157 Moo1,Sukhaprachasan2 Road ,Soi 22,Tambon Pakkret,Pakkret District,Nonthaburi 11120.Website URL: http://www.wittycomputer.com

Comments are closed.